Köpvillkor

§ 1 Allmänt

Nedanstående bestämmelser ska tillämpas om annat inte skriftligen avtalats mellan RJ Maskiner AB(härefter benämnd som ”säljaren”) och köparen. Det åligger köparen att ange korrekt leveransadress. Anmälan av ny leveransadress skall skriftligen bekräftas av säljaren. Order är integällande mot säljaren förrän skriftlig orderbekräftelse lämnats. Det åligger köparen att kontrollera erhållen orderbekräftelse och att inom 7 dagar från mottagandet göra gällande ev. felaktigheter och avvikelser. Säljaren reserverar sig för slutförsäljning och misskörd samt förbehåller sig rätten att byta till närmast liknande sort om sortbyte måste göras.

§ 2 Priser

Leveransdagens grundpriser enligt vid var tid gällande prislistor och kataloger gäller. Priser anges exklusive mervärdesskatt. Kostnad för emballage kan tillkomma. Angiven offert är bindande försäljaren under 30 dagar räknat från offertdatum, om annat inte skriftligen avtalats. Säljaren äger rättatt i efterhand avträda offererade och generella kreditvillkor efter kreditprövning av köparen.

§ 3 Frakt och leverans

Leverans sker fritt säljarens lager (EXW enligt Incoterms) eller från annan utlastningsplats som säljaren bestämmer. Säljaren anordnar på köparens risk och bekostnad transport av beställd vara tillav köparen anvisad plats. Reklamation avseende transportskada skall utan dröjsmål anmälas till transportföretaget. Vid leverans med annat transportsätt än ovan angivet avtalas varje försändelse för sig. Leverans från två eller flera platser eller vid en eller flera tidpunkter innebär mer än ensändning. Kran- och trucklossning debiteras kunden.

§ 4 Risk

Ansvaret för att varan av våda förstörs, försämras eller minskas övergår till köparen när varan avsänts till denne. I det fall köparen skall avhämta varan övergår ansvaret till köparen vid den tidpunkt då köparen äger påkalla varans avlämnande och varan hålls avskild och tillgänglig för köparen.

§ 5 Leveransförsening

Finner säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på hans sida så som sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken tillförseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter säljarenatt lämna sådant meddelande, ska han, ersätta köparen de merutgifter denne orsakas och som han skulle ha undvikit om han fått meddelande i tid. Säljaren är utan ansvar för köparens skada eller risk på grund av leveransförsening och delvis eller helt utebliven leverans, såvida inte säljaren varit försumlig eller grovt oaktsam. Ersättning till köparen, inklusive ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada kan aldrig överstiga 10% av varuvärdet.

§ 6 Fel eller brist i leverans

Det åligger köparen att omedelbart efter leverans undersöka och prova produkten såtillvida detta är rimligt utifrån normal affärspraxis. Reklamationer skall göras inom 7 dagar efter det att leveransen mottagits. Säljaren ansvarar inte för felmärkt förpackning från tredje part och det åligger köparen att genom varuprov, förpackningsrester eller liknande styrka fel i vara. Köparen äger inte rätt tillersättning för skada på grund av fel eller brist i varan med mindre felet eller bristen kan tillräknas säljaren såsom försummelse. Säljaren ansvarar inte för personskada eller sakskada som orsakas på grund av skadebringande egenskaper (s.k. produktansvar) i levererad vara. Levererad vara, som visas ha varit felaktig vid leveransen, byts ut i mån av tillgång på felfri vara. Om säljaren inte kan erbjuda ersättningsleverans krediteras fakturabelopp inklusive frakt för den felaktiga varan. Ersättning tillköparen, inklusive ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, får aldrig överstiga 10% av varuvärdet.

§ 7 Force Majeure

Skulle till följd av arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos säljaren, utebliven, försenad eller förminskad skörd hos säljaren, utebliven, försenad eller reducerad leverns från leverantör eller annan omständighet av vad slag det vara må utanför säljarens kontroll (s.k. Force Majeure), säljarens möjlighet att fullgöra leverans hindras eller avsevärt försvåras äger säljaren frånträda detta avtal utan att då ansvara för skada eller förlust som kan uppstå för köparen till följd härav.

§ 8 Annullering

Köparen äger rätt att annullera bekräftande order fram till förbeställningstidens början. Annulleringefter förbeställningstidens början godkänns inte.

§ 9 Myndighetsbeslut

Om det sedan avtal slutits inträffar valutakursförändring, äger säljaren rätt att justera priset imotsvarande mån. Motsvarande gäller beträffande av myndighet beslutade förändringar av skatter, avgifter och priser. Säljaren äger rätt att i motsvarande mån justera priset utan föregående avisering.

§ 10 Betalningsvillkor

Köparen skall erlägga betalning enligt de villkor som överenskommits vid avtalets ingående. Efterförfallodatum utgår dröjsmålsränta på fakturabeloppet utgörande vid var tid gällande referensränta+ 8 procentenheter. Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras gällande inom 7 dagar. Eventuella motfordringar kan endast göras gällande om de godkänts av säljaren eller fastställts i domstol. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera en administrativ avgift på order.

§ 11 Ägandeförbehåll

Godset förblir säljarens egendom till dess att fullständig betalning erlagts för alla i avtalet reglerade fordringar inklusive eventuella kostnader, skatter och dröjsmålsräntor.

§ 12 Tillämplig rätt

I det fall inget annat skriftligen avtalats mellan parterna skall svensk rätt tillämpas